Ładowanie...

Strona w trakcie przebudowy

Po aktualności zapraszamy tymczasowo na naszą stronę na Faceboku
Zobacz!

Monitoring materiałów wyborczych PE 2024

Tegoroczny monitoring materiałów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obejmuje reklamy wyborcze w pasie drogowym. Monitoring z wyłączeniem miejsc wskazanych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy).


Już od ponad 10 lat sprawdzamy uczciwość kampanii wyborczej w wymiarze lokalnym. O monitoringach z ubiegłych lat można poczytać m.in. tutaj: Monitoring 2024 (w trakcie), Monitoring 2023 (w trakcie), Raport z 2019 roku, Raport z 2015 roku,


1) reklamy wyborcze w pasie drogowym na podstawie wydanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej decyzji administracyjnych (wskazane we wniosku / zweryfikowane w terenie) :

Wymiary, termin:

KandydatRodzajTerminDeklarowany
rozmiar (m)
Rzeczywisty
rozmiar (m)
Uwagi
Müller
Piotr (PiS)
baner20.05 – 09.061,70 x 0,451,70 x 0,45
Fotyga
Anna (PiS)
baner20.05 – 09.061,70 x 0,45
Adamowicz
Magdalena (KO)
baner28.05 – 10.065 x 1,5 (d)
4 x 1,5 (d)
banery
na drzewach
baner25.05 – 10.061,5 x 0,91,5 x 0,9
Krzysztof
Szymański
(KW Konfederacja Wolność
i Niepodległość)
baner
aktualizacja: 06.06.2024 g. 20:20

Lokalizacje reklam:

LokalizacjeMüller
Piotr
Fotyga
Anna
Adamowicz
Magdalena
Szymański
Krzysztof
11 Listopada2/21/11/1
3 Maja5/51/13/3
Banacha1/1
Deotymy2/2
Garncarska1/11/1
Grodzka1/11/1
Jedności Narodowej1/1
Kilińskiego1/11/13/3
Kołłątaja3/33/31/1
Koszalińska4/4
Leszczyńskiego2/21/1
Lotha1/11/1
Lutosławskiego2/22/21/1
Łajming1/1
Łukasiewicza2/21/1
Mierosławskiego1/11/1
Nowobramska1d/1d
Piłsudskiego1/1
Plac Dąbrowskiego2/21d/1d
1/1
Pobożnego2/21/1
Poznańska4/41/1
Rondo Kuronia1d/1d
Sienkiewicza1d/1d
Szczecińska12/124/4
Tuwima1/13/32/2
Wandy1/1
Westerplatte1/13/33/3
Wiejska2/21d/1d
1/1
Witkacego3/31/1
Wojska Polskiego1d/1d
Wolności2/21/11/1
Zamkowa / Prosta1/11/12/2
Skany decyzji
Aktualizacja: 06.06.2024 g. 20:20

Stwierdzone nieprawidłowości – aktualizacja: 03.06.2024 g. 10:00:
1) M. Adamowicz (KO), plakaty (0,6831m2) na ul. Lotha – 2 sztuki, Kaszubska – 2 sztuki oraz banery (1,3365m2) na ul. Pobożnego – 3 sztuki, Kniaziewicza – 1 sztuka, Wiejska – 2 sztuki. Kwota kary: 360,57 zł
2) J. Bendykowski (KO) – w trakcie
3) P. Wipler (Konfederacja Wolność i Niepodległość) – baner na ul. Lutosławskiego – 1 sztuka, ul. Westerplatte – 1 sztuka, Mierosławskiego – 1 sztuka.
4) W. Tomczak (Trzecia Droga), baner na ul. Wolności – 1 sztuka.

Podstawy prawne monitoringu – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy

Art. 108 [Zakaz agitacji]
§ 1. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:
1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
2) na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie;
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§ 2. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.

Art. 110 [Umieszczanie plakatów i haseł]
§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§ 6a. Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Art. 132 [Źródła finansowania]
§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:

1) nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;
2) pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;
3) wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;
4) nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.