Ładowanie...

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze! Co robimy?
Zobacz!

Struktura

Władze Stowarzyszenia:
I. Walne Zebranie Członków
II. Zarząd Stowarzyszenia
III. Komisja Rewizyjna

I. Walne Zebranie Członków

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
f) przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

II. Zarząd Stowarzyszenia
Robert Chomicki – prezes zarządu
Małgorzata Łosiewicz – wiceprezeska zarządu
Katarzyna Gajda – członkini zarządu

§23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
  c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
  e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
  g) zwoływanie Walnego Zebrania;
  h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

III. Komisja Rewizyjna
Kamila Kazimierczyk – przewodnicząca
Edyta Łobocka
Anna Bonio

§25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Używając tej strony wyrażasz zgodę na stosowaną przez nas politykę RODO i Cookies Nasza polityka

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close