Ładowanie...

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze! Co robimy?
Zobacz!

Majątek

Majątek : 

Rozdział VII. Majątek i gospodarka finansowa.

§37

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie;
  b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
  c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  d) dochody z majątku stowarzyszenia;
  e) odsetki bankowe;
  f) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie lub w kasie Stowarzyszenia, z wyłączeniem zaliczek na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia:a) do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;b) na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.c) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.