Ładowanie...

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze! Co robimy?
Zobacz!

Statut

Statut stowarzyszenia  (zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 04.02.2016 r.) w formie elektronicznej: Statut Stowarzyszenia Rozwoju.pdf

Pełna treść statutu:

Statut Stowarzyszenia Rozwoju „INSPIRACJE”
zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 04.02.2016

Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie. Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§
1

 1. Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Słupska i województwa pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać oddziały terenowe.

 

Rozdział II. Charakter, cele i sposoby ich realizacji.

§7

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie.
 2. Stowarzyszenie jest apolityczne, niezależne ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym czy religijnym. Nie można wykorzystywać jego struktur ani symboli do prowadzenia działalności politycznej lub religijnej.

§8

 1. Celem stowarzyszenia jest:
  a) kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej;
  b) monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym;

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
  a) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;
  b) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  c) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
  d) upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji i edukacji europejskiej;
  e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych;
  f) wspieranie inicjatyw obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego;
  g) wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
  h) prowadzenie działań proekologicznych;
  i) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom;
  j) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
  k) działanie na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego;
  l) prowadzenie działalności informacyjnej;
  m) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  n) realizowanie innych zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
  a) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych oraz innych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
  c) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej;
  d) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży, dla firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych;
  e) prowadzenie działalności wydawniczej;
  f) upowszechnienie kultury, m.in. poprzez spektakle teatralne, wystawy;
  g) prowadzenie działań w zakresie opieki zdrowotnej, w tym działania terapeutyczne.

Rozdział III. Działalność gospodarcza.

§10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

A. BUDOWNICTWO
1) Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z;

B. HANDEL DETALICZNY
2) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z;
3) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z;
4) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.79.Z;
5) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z;
6) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z;
7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z;

C. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
8) Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B;
9) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z;

D. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA10) Wydawanie książek – 58.11.Z;
11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z;
12) Wydawanie gazet – 58.13.Z;
13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
14) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
15) Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z;
16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z;
17) Nadawanie programów radiofonicznych – 60.10.Z;
18) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – 60.20.Z;
19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z;
20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z;
21) Działalność portali internetowych – 63.12.Z;
22) Działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z;
23) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z;

E. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA i TECHNICZNA
24) Działalność prawnicza – 69.10.Z;
25) Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z;
26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z;
27) Reklama – 73.1;
28) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z;
29) Działalność fotograficzna – 74.20.Z;

F. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA i DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
30) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z;
31) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z;
32) Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z;
33) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 79.90.C;
34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – 80.20.Z;
35) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z;
36) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.21.Z;
37) Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z;
38) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30.Z;
39) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z;
40) Działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z;
41) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
42) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z;

G. EDUKACJA
43) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z;
44) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z;
45) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;

H. OPIEKA ZDROWOTNA i POMOC SPOŁECZNA
46) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z;

I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ i REKREACJĄ
47) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z;
48) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z;
49) Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z;
50) Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z;
51) Działalność bibliotek – 91.01.A;
52) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – 91.03.Z;
53) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z:
54) Działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z;
55) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z;

J. GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY i ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
56) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby – 98.10.Z;
57) Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby – 98.20.Z;

 

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  c) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
  d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
  b) brania udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  c) uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
  d) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  e) regularnego opłacania składek.

§14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy;
  – z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
  – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział V. Władze Stowarzyszenia.

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§18

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§19

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 28 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  b) uchwalanie zmian statutu;
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  f) przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;
  g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  Zarząd składa się z przynajmniej 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i wiceprezesa.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
  4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  5. Szczegółowe zasady pracy określa Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE.

§23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
  c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
  e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
  g) zwoływanie Walnego Zebrania;
  h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Szczegółowe zasady pracy określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE.

§25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział. VI Jednostki terenowe

§26

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowość prawną.
 3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zasady tworzenia

§27

 1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna

§28

 1. Władze oddziału to:
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 3. Zarząd Oddziału,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
  Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
  4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

§29

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Oddziału. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 4. Walne Zebranie Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno zostać zwołane przed upływem 28 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału Stowarzyszenia;
  b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia;
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia;
  d) udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału Stowarzyszenia;
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału;
  g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
§31

 1. Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, reprezentuje Oddział Stowarzyszenia na zewnątrz.
  Zarząd Oddziału składa się z przynajmniej 2 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa i Skarbnika.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału.
  4. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  5. Do szczegółowych zasad pracy stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE w odniesieniu do Zarządu Oddziału.

 

§32

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia;
  b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
  c) zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia;
  d) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. e) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia
  f) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia;
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§33

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje przewodniczący.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Szczegółowe zasady pracy określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE.

§34

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
  b) ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

§35

Nie można łączyć funkcji:

 1. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z jakąkolwiek inną funkcją we władzach Stowarzyszenia,
 2. Członka Zarządu Oddziału z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. we władzach tego samego stopnia,
 4. przewodniczącego komisji rewizyjnej na szczeblu oddziału i władz Stowarzyszenia,

 

§36

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Majątek i gospodarka finansowa.

§37

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie;
  b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
  c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  d) dochody z majątku stowarzyszenia;
  e) odsetki bankowe;
  f) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie lub w kasie Stowarzyszenia, z wyłączeniem zaliczek na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia:
  a) do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
  b) na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  c) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

Sposób reprezentacji

§38

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

§39

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§40

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.