Ładowanie...

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze! Co robimy?
Zobacz!

Struktura

Władze Stowarzyszenia:
I. Walne Zebranie Członków
II. Zarząd Stowarzyszenia
III. Komisja Rewizyjna

I. Walne Zebranie Członków

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
f) przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

II. Zarząd Stowarzyszenia
Robert Chomicki – prezes zarządu
Małgorzata Łosiewicz – wiceprezeska zarządu
Katarzyna Gajda – członkini zarządu

§23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
  c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
  e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
  g) zwoływanie Walnego Zebrania;
  h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

III. Komisja Rewizyjna
Kamila Kazimierczyk – przewodnicząca
Edyta Łobocka
Anna Bonio

§25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.